Vil du sælge?

Vil du sælge. ?

Kontakt vores administrator.

Andelshavere, som ønsker at udtræde af foreningen (sælge deres andel), henvender sig til foreningens administrator med henblik på at underskrive en erklæring om, at vedkommende ønsker at udtræde samt oplyse om tidligst mulige flyttedato. Erklæringen underskrives af andelshaver og dennes eventuelle ægtefælle. Såfremt andelshaver er død, indgives erklæringen af bobestyrer, vedlagt attest fra skifteretten om, hvem der kan handle på boets vegne.

Administrator er herefter ansvarlig for, at et salg formidles jf. foreningens vedtægter (§13 – §15) og gældende lovgivning. Herunder at der foretages syn af andelen, fastsættes en maksimal salgspris, kontakten til interesserede på ventelisten, udarbejdelse af salgsaftale, foretages overdragelsessyn, foretages afregning med sælger m.v.